تمرین ها

ریاضی عمومی ۱
بهار ۱۴۰۰
ریاضی عمومی ۲
بهار ۱۴۰۰
تمرین‌ها:
سری ۱، سری ۲ و ۳، سری ۴
معادلات دیفرانسیل
بهار ۱۴۰۰
تمرین‌ها:
سری ۱، سری ۲، سری ۳، سری ۴، سری ۵، سری ۶
ریاضی مهندسی
بهار ۱۴۰۰
تمرین‌ها:
سری ۱، سری ۲، سری ۳، سری ۴، سری ۵، سری ۶