برنامه زمان‌بندی کلاس‌های حل تمرین

نام درس گروه زمان حل تمرین دستیار آموزشی محل کلاس
ریاضی عمومی ۱تمام گروه‌ها سه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای فخاران
ریاضی عمومی ۱تمام گروه‌هاچهار‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای نامنی
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هایکشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای طهوری
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هادوشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای پورسلطانی
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای پورسلطانی
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هاچهار‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای بیرامی امینلوئی
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هایکشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای صفاریه
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هادو‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای آل‌درویش
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هاچهار‌شنبه ۱۰ تا ۱۲آقای احمدزاده
ریاضی مهندسیتمام گروه‌هاچهارشنبه ۱۵ تا ۱۷آقای کیایی
ریاضی مهندسیتمام گروه‌ها ‌شنبه ۱۷ تا ۱۹خانم کولیوند