برنامه دروس

عنوان درسگروهمدرسبرنامه هفتگیمحل برگزاریامتحان میانترمامتحان پایانترم
ریاضی ۱ ۱ دکتر غللامزاده محمودی شنبه و دوشنبه ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۵:۳۰
ریاضی ۱ ۲ دکتر غلامزاده محمودی یکشنبه و سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۵:۳۰
ریاضی ۲ ۱ دکتر مقدسی شنبه و دوشنبه ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۲ دکتر مقدسی شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۳ دکتر خانه دانی شنبه و دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۴ دکتر رستگار یکشنبه و سه‌شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۵ دکتر جمالی یکشنبه و سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۹:۰۰
ریاضی ۲ (ویژه شیمی) ۶ آقای فخاران شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۹:۰۰
معادلات دیفرانسیل ۱ دکتر مقدسی یکشنبه و سه‌شنبه ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۵:۳۰
معادلات دیفرانسیل ۲ دکتر جمالی یکشنبه و سه‌شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۵:۳۰
معادلات دیفرانسیل ۳ دکتر مستفید شنبه و دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۵:۳۰
ریاضی مهندسی ۱ دکتر باقرپور یکشنبه و سه‌شنبه ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۵:۳۰
ریاضی مهندسی ۱ دکتر باقرپور یکشنبه و سه‌شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۵:۳۰