تمرین ها

ریاضی عمومی ۱-گروه‌های ۱ تا ۴
پاییز ۹۹
تمرین‌های گروه ۱ تا ۴:
سری ۱، سری ۲، سری ۳، سری ۴، سری ۵، سری ۶، سری ۷، سری ۸، سری ۹
ریاضی عمومی ۱-گروه ۶
پاییز ۹۹
تمرین‌های گروه ۶:
سری ۱، سری ۲، سری ۳، سری ۴، سری ۵، سری ۶، سری ۷، سری ۸، سری ۹، سری ۱۰
ریاضی عمومی ۲
پاییز ۹۹
معادلات دیفرانسیل
پاییز ۹۹
تمرین‌های پیشنهادی:
سری ۱و۲، سری ۳، سری ۴و۵، سری ۶، سری ۷، سری ۸، سری ۹، سری ۱۰
ریاضی مهندسی
پاییز ۹۹