تماس با ما

هر گونه سوال راجع به کلاس های حل تمرین، امتحانات و تصحیح برگه ها، تنها از طریق رایانامه مذکور پاسخ داده می شود.
لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود درباره موارد یاد شده به صورت عام و یا خاص (مثلا تشکیل نشدن کلاس ها و یا کلاسهای فوق العاده و جبرانی) را با این رایانامه در میان گذارید.

math.basic.courses@gmail.com