برنامه زمان‌بندی کلاس‌های حل تمرین

نام درس گروه زمان حل تمرین دستیار آموزشی محل کلاس
ریاضی ۱گروه های ۱-۴شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸آقای فخاران
ریاضی ۱گروه های ۱-۴یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸آقای پورسلطانی
ریاضی ۱گروه های ۱-۴دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸آقای نجفیان
ریاضی ۱گروه های ۱-۴چهارشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰آقای پورسلطانی
ریاضی ۱گروه ۶چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰خانم لطفی‌نیا
ریاضی ۲تمام گروه هادوشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای کیایی
ریاضی ۲تمام گروه هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای بیرامی
ریاضی ۲تمام گروه هاچهارشنبه ۱۵ تا ۱۷آقای نجفیان
معادلات دیفرانسیلتمام گروه هاشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای بیرامی
معادلات دیفرانسیلتمام گروه هایکشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای آل‌درویش
معادلات دیفرانسیلتمام گروه هادوشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای آل‌درویش
ریاضی مهندسیتمام گروه هاشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای کیایی
ریاضی مهندسیتمام گروه هایکشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای حاجی‌زاده