برنامه دروس

عنوان درسگروهمدرسبرنامه هفتگیمحل برگزاریامتحان میانترمامتحان پایانترم
ریاضی ۱۱دکتر میرصادقیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۹۹/۱۱/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۱۲دکتر مقدسیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۹۹/۱۱/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۱۳دکتر میرصادقیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۹۹/۱۱/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۱۴دکتر مقدسیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۹۹/۱۱/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۱۵آقای فخارانشنبه و دوشنبه و چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۹۹/۱۱/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۱۶دکتر رستگاریکشنبه و سه‌شنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۹۹/۱۱/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۲۱دکتر خانه‌دانیشنبه و دوشنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۹۹/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰
ریاضی ۲۲دکتر مقدسییکشنبه و سه‌شنبه
۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
۹۹/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰
ریاضی ۲۳دکتر مقدسییکشنبه و سه‌شنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۹۹/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰
معادلات دیفرانسیل۱دکتر جعفریشنبه و دوشنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۹۹/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰
معادلات دیفرانسیل۱دکتر بحرینیشنبه و دوشنبه
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۹۹/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰
معادلات دیفرانسیل۲دکتر بحرینییکشنبه و سه‌شنبه
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۹۹/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰
ریاضی مهندسی۱دکتر دانشگرشنبه و دوشنبه
۱۰:۱۰ تا ۱۲:۰۰
۹۹/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰
ریاضی مهندسی۲دکتر باقرپوریکشنبه و سه‌شنبه
۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۹۹/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰