برنامه زمان‌بندی کلاس‌های حل تمرین

نام درس گروه زمان حل تمرین دستیار آموزشی محل کلاس
ریاضی عمومی ۱ گروه ۱ سه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای آل‌درویش
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هایکشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای پورسلطانی
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هادوشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای آل‌درویش
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای پورسلطانی
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هاچهارشنبه ۱۰ تا ۱۲آقای اوحدی
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هاچهارشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای پورسلطانی
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هادوشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای موسوی
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای مقدم‌فر
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هاچهار‌شنبه ۱۰ تا ۱۲خانم وثوق‌نژاد
ریاضی مهندسیگروه‌های ۱ و ۲دوشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای شجاع‌الدین
ریاضی مهندسیگروه‌های ۱ و ۲ چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵آقای شجاع‌الدین
ریاضی مهندسیگروه‌۳ متعاقبا اعلام خواهد شد---