برنامه دروس

عنوان درسگروهمدرسبرنامه هفتگیمحل برگزاریامتحان میانترمامتحان پایانترم
ریاضی ۱ ۱ دکتر امیر جعفری شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۱۴۰۱/۴/۰۲
۱۵:۳۰
ریاضی ۲ ۱ دکتر مقدسی شنبه و دوشنبه ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱۴۰۱/۴/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۲ دکتر غلامزاده محمودی شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۱۴۰۱/۴/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۳ دکتر مقدسی شنبه و دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ۱۴۰۱/۴/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۴ دکتر غلامزاده محمودی شنبه و دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۴/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۵ دکتر رستگار یک‌شنبه و سه‌شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۱۴۰۱/۴/۰۲
۹:۰۰
ریاضی ۲ ۶ دکتر خانه‌دانی یکشنبه و سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۴/۰۲
۹:۰۰
ریاضی عمومی ۲ (ویژه شیمی) ۷ دکتر جمالی شنبه و دو‌شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۱۴۰۱/۴/۰۲
۹:۰۰
معادلات دیفرانسیل ۱ دکتر بیرامی امینلوئی شنبه و دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ۱۴۰۱/۴/۱۶
۱۵:۳۰
معادلات دیفرانسیل ۲ دکتر بحرینی شنبه و دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۴/۱۶
۱۵:۳۰
معادلات دیفرانسیل ۳ دکتر بحرینی یک‌شنبه و سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۴/۱۶
۱۵:۳۰
ریاضی مهندسی ۱ دکتر بیرامی امینلوئی شنبه و دوشنبه ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ ۱۴۰۱/۴/۱
۱۵:۳۰
ریاضی مهندسی ۲ دکتر بیرامی امینلوئی شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ ۱۴۰۱/۴/۱
۱۵:۳۰
ریاضی مهندسی ۳ دکتر باقرپور یک‌شنبه و سه‌شنبه ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ ۱۴۰۱/۴/۱
۱۵:۳۰