میان‌ترم گروه‌های ۱ و ۲

سوال ۱-الف سوال ۱-ب سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ سوال ۵ سوال ۶ سوال ۷ جمع نمرات به اضافه تاثیر مثبت زمان
بارم 5 5 10 10 10 10 10 10 100

پایان‌ترم گروه‌های ۱ و ۲

سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ سوال ۵ سوال ۶ مجموع
بارم 10 10 10 10 10 10 60

پایان‌ترم گروه ۳

سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ مجموع
بارم 2.5 1 2.5 4 10