میان‌ترم

تعداد پاسخ درست ص/غ تعداد پاسخ درست تستی تعداد پاسخ غلط مجموع نمره مقیاس شده
بارم 2 4 -1 120 2

پایان‌ترم

سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ سوال ۵ مجموع نمرات
بارم 40 40 40 40 40 200