برنامه زمان‌بندی کلاس‌های حل تمرین

نام درس گروه زمان حل تمرین دستیار آموزشی محل کلاس
ریاضی ۱تمام گروه‎هایکشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای افتخارتالار ۱
ریاضی ۱تمام گروه‎هاسه‌شنبه ۱۵ تا ۱۷آقای شعبانیتالار ۱
ریاضی ۱تمام گروه‎هاچهارشنبه ۱۳ تا ۱۵آقای شعبانیتالار ۱
ریاضی ۲تمام گروه‎هاشنبه ۱۵ تا ۱۷آقای معمارزادهتالار ۳
ریاضی ۲تمام گروه‎هایکشنبه ۱۵ تا ۱۷خانم طهماسبیانتالار ۴
ریاضی ۲تمام گروه‎هادوشنبه ۱۵ تا ۱۷آقای پورسلطانیتالار ۳
ریاضی ۲تمام گروه‎هاسه‌شنبه ۱۵ تا ۱۷آقای پورسلطانیتالار ۴
ریاضی ۲تمام گروه‎هاچهارشنبه ۱۳ تا ۱۵کلاس کارگاهیتالار ۲
ریاضی ۲شیمیچهارشنبه ۱۶ تا ۱۸خانم فقیهالف ۱۱
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‎هادوشنبه ۱۵ تا ۱۷آقای کیاییتالار ۵
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‎هاسه‌شنبه ۱۵ تا ۱۷آقای آل‌درویشتالار ۵
ریاضی مهندسیتمام گروه‌هاچهارشنبه ۱۰ تا ۱۲آقای احمدزادهتالار ۵
ریاضی مهندسیتمام گروه‌هاچهارشنبه ۱۳ تا ۱۵خانم گاذریتالار ۵