برنامه دروس

عنوان درسگروهمدرسبرنامه هفتگیمحل برگزاریامتحان میانترمامتحان پایانترم
ریاضی ۱۱دکتر رزوانیکشنبه و سه‌شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۹۹/۰۲/۱۸
۱۴:۰۰
۹۹/۰۴/۰۷ ۱۵:۳۰
ریاضی ۱۲دکتر رزوانیکشنبه و سه‌شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ۹۹/۰۲/۱۸
۱۴:۰۰
۹۹/۰۴/۰۷ ۱۵:۳۰
ریاضی ۱۳دکتر خانه‌دانیشنبه و دوشنبه
۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۹۹/۰۲/۱۸
۱۴:۰۰
۹۹/۰۴/۰۷ ۱۵:۳۰
ریاضی ۲۱دکتر علیشاهیشنبه و دوشنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
میان‌ترم اول
۹:۰۰ ۹۹/۱۲/۲۲
میان‌ترم دوم
۹:۰۰ ۹۹/۰۲/۱۸
۹۹/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
ریاضی ۲۲دکتر شریفی‌تبارشنبه و دوشنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
میان‌ترم اول
۹:۰۰ ۹۹/۱۲/۲۲
میان‌ترم دوم
۹:۰۰ ۹۹/۰۲/۱۸
۹۹/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
ریاضی ۲۳دکتر شریفی‌تبارشنبه و دوشنبه
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
میان‌ترم اول
۹:۰۰ ۹۹/۱۲/۲۲
میان‌ترم دوم
۹:۰۰ ۹۹/۰۲/۱۸
۹۹/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
ریاضی ۲۴دکتر علیشاهییکشنبه و سه‌شنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
میان‌ترم اول
۹:۰۰ ۹۹/۱۲/۲۲
میان‌ترم دوم
۹:۰۰ ۹۹/۰۲/۱۸
۹۹/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
ریاضی ۲۵آقای فخارانشنبه و دوشنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۹۹/۰۲/۱۸
۹:۰۰
۹۹/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
معادلات دیفرانسیل۱دکتر مقدسییکشنبه و سه‌شنبه ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ ۹۹/۰۲/۱۱
۹:۰۰
۹۹/۰۳/۲۷ ۱۵:۳۰
معادلات دیفرانسیل۲دکتر مقدسییکشنبه و سه‌شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ ۹۹/۰۲/۱۱
۹:۰۰
۹۹/۰۳/۲۷ ۱۵:۳۰
ریاضی مهندسی۱دکتر حصارکییکشنبه و سه‌شنبه ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ ۹۹/۰۲/۱۱
۱۴:۰۰
۹۹/۰۳/۲۵ ۱۵:۳۰
ریاضی مهندسی۲دکتر حصارکیشنبه و دوشنبه
۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۹۹/۰۲/۱۱
۱۴:۰۰
۹۹/۰۳/۲۵ ۱۵:۳۰