برنامه زمان‌بندی کلاس‌های حل تمرین

نام درس گروه زمان حل تمرین دستیار آموزشی محل کلاس
ریاضی ۱تمام گروه‎هاشنبه ۱۵ تا ۱۷خانم طهماسبیانتالار ۶
ریاضی ۱تمام گروه‎هایک‌شنبه ۱۵ تا ۱۷آقای پورسلطانیتالار ۴
ریاضی ۱تمام گروه‎هادوشنبه ۱۵ تا ۱۷آقای شعبانیتالار ۲
ریاضی ۱تمام گروه‎هاسه‌شنبه ۱۵ تا ۱۷آقای پورسلطانیتالار ۶
ریاضی ۱تمام گروه‎هاچهارشنبه ۱۰ تا ۱۲آقای فخارانتالار ۲
ریاضی ۱تمام گروه‎هاچهارشنبه ۱۴ تا ۱۶آقای پورسلطانیتالار ۲
ریاضی ۱شیمیچهارشنبه ۱۰ تا ۱۲آقای بیرامیالف ۱۸
ریاضی ۲تمام گروه‎هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای کیاییالف ۲۱
ریاضی ۲تمام گروه‎هاچهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰آقای شعبانیالف ۲۱
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‎هاشنبه ۱۵ تا ۱۷آقای شجاع‌الدینالف ۳
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‎هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای درویشالف ۱۰
ریاضی مهندسیتمام گروه‌هادوشنبه ۱۷ تا ۱۹آقای بیرامیالف ۱۲
ریاضی مهندسیتمام گروه‌هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹خانم نوریالف ۱۵