برنامه دروس

عنوان درسگروهمدرسبرنامه هفتگیمحل برگزاریامتحان میانترمامتحان پایانترم
ریاضی ۱۱دکتر رنجبرمطلقشنبه و دو شنبه
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
۹۸/۱۱/۰۳ ۹:۰۰
ریاضی ۱۲دکتر مقدسییکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ۹۸/۱۱/۰۳ ۹:۰۰
ریاضی ۱۱دکتر حاجی میرصادقیشنبه و دو شنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۹۸/۱۱/۰۳ ۹:۰۰
ریاضی ۱۲دکتر مقدسییکشنبه و سه شنبه ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۹۸/۱۱/۰۳ ۹:۰۰
ریاضی ۱۲دکتر صفدریشنبه و دو شنبه
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
۹۸/۱۱/۰۳ ۹:۰۰
ریاضی ۱۲آقای فخارانشنبه و دو شنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۹۸/۱۱/۰۳ ۹:۰۰
ریاضی ۲۲دکتر مقدسیشنبه و دو شنبه
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۹۸/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰
ریاضی ۲۲دکتر مقدسییکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ۹۸/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰
معادلات دیفرانسیل۱دکتر فتوحیشنبه و دو شنبه
۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۹۸/۱۰/۲۶ ۱۵:۰۰
معادلات دیفرانسیل۲دکتر پورنکییکشنبه و سه شنبه ۱۵ تا ۱۶:۳۰ ۹۸/۱۰/۲۶ ۱۵:۰۰
ریاضی مهندسی۱دکتر طاهریانیکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ ۹۹۸/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰
ریاضی مهندسی۲دکتر پورنکیشنبه و دو شنبه
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰
۹۸/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰