برنامه زمان‌بندی کلاس‌های حل تمرین

نام درس گروه زمان حل تمرین دستیار آموزشی محل کلاس
ریاضی عمومی ۱ تمام گروه‌ها یک‌شنبه ۱۷ تا ۱۹ خانم شهیدی
ریاضی عمومی ۱ تمام گروه‌ها دوشنبه ۱۷ تا ۱۹ آقای محمدشیرازی
ریاضی عمومی ۱ تمام گروه‌ها سه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹ آقای اوحدی
ریاضی عمومی ۱ تمام گروه‌ها چهارشنبه ۱۰ تا ۱۲ آقای پورسلطانی
ریاضی عمومی ۱ تمام گروه‌ها چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵ آقای پورسلطانی
ریاضی عمومی ۱ ویژه گروه شیمی چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵ خانم تمیمی
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای آل درویش
ریاضی عمومی ۲تمام گروه‌هاچهارشنبه ۱۳ تا ۱۵آقای شجاع‌الدین
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هایک‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای آل درویش
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هاچهارشنبه ۱۰ تا ۱۲خانم فتحی
معادلات دیفرانسیلتمام گروه‌هاچهار‌شنبه ۱۵ تا ۱۷خانم تمیمی
ریاضی مهندسیتمام گروه‌هاسه‌شنبه ۱۷ تا ۱۹آقای مظفری