برنامه دروس

عنوان درسگروهمدرسبرنامه هفتگیمحل برگزاریامتحان میان‌ترمامتحان پایان‌ترم
ریاضی عمومی ۱ ۱ دکتر علیرضا رنجبرمطلق شنبه و دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تالار ۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰۹:۰۰
ریاضی عمومی ۱ ۲ دکتر محسن جمالی شنبه و دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ تالار ۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰۹:۰۰
ریاضی عمومی ۱ ۳ دکتر بهمن خانه‌دانی شنبه و دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ تالار ۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰۹:۰۰
ریاضی عمومی ۱ ۴ دکتر محمدرضا رزوان یکشنبه و سه‌شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تالار ۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰۹:۰۰
ریاضی عمومی ۱ ۵ دکتر محمدرضا رزوان یکشنبه و سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ تالار ۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰۹:۰۰
ریاضی عمومی ۱ ۶ دکتر محسن جمالی شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تالار ۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰۹:۰۰
ریاضی عمومی ۱ ۷ دکتر سحر قاجار شنبه و دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ الف ۲۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰۹:۰۰
ریاضی عمومی ۲ ۱ دکتر سیدرضا مقدسی شنبه و دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تالار ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۵:۰۰
ریاضی عمومی ۲ ۲ دکتر سیدرضا مقدسی شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تالار ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۵:۰۰
معادلات دیفرانسیل ۱ دکتر سحر قاجار شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ تالار ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۵:۰۰
معادلات دیفرانسیل ۲ دکتر محسن جمالی شنبه و دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ تالار ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۵:۰۰
معادلات دیفرانسیل ۳ دکتر سحر قاجار شنبه و دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ تالار ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۵:۰۰
ریاضی مهندسی ۱ آقای کامبیز مقدم‌فر شنبه و دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ تالار ۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۵:۰۰
ریاضی مهندسی ۲ آقای کامبیز مقدم‌فر شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ تالار ۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۵:۰۰