ساعات رفع اشکال

دستیاران آموزشی ریاضی عمومی ۱ برای رفع اشکال دانشجویان طبق برنامهٔ زمانی زیر در اتاق ۲۱۷ دانشکدهٔ علوم ریاضی حضور دارند.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
شنبه
یک شنبه

حسین مرادی

مونا آزادکیا

مونا آزادکیا

دوشنبه

زهرا غفوری

میلاد بخشی زاده

سه شنبه

حسین مرادی

محمد فریدونیان

محمد فریدونیان

چهار شنبه

محمد فریدونیان

برنامه کلاس های حل تمرین درس‌های سرویس دانشکدۀ علوم ریاضی

شماره درس گروه نام درس استاد زمان حل تمرین کلاس تمرین دستیار آموزشی
220151ریاضی عمومی ۱سيدرضا مقدسيچهار شنبه 8:0 تا 10:0الف 2محمد فریدونیان
220152ریاضی عمومی ۱سيدرضا مقدسيچهار شنبه 10:0 تا 12:0الف 1اردلان شفیعی
220153ریاضی عمومی ۱سيدرضا مقدسيچهار شنبه 13:0 تا 15:0الف 3
220154ریاضی عمومی ۱سيدرضا مقدسيچهار شنبه 15:0 تا 17:0الف 3
220155ریاضی عمومی ۱سيدرضا مقدسييکشنبه 15:0 تا 17:0الف 7محمد فریدونیان
220156ریاضی عمومی ۱سيدرضا مقدسيدوشنبه 15:0 تا 17:0تالار 5فاطمه شریفی
220157ریاضی عمومی ۱كسري عليشاهيچهار شنبه 8:0 تا 10:0الف 7اردلان شفیعی
220158ریاضی عمومی ۱كسري عليشاهيچهار شنبه 10:0 تا 12:0الف 2میلاد بخشی زاده
220159ریاضی عمومی ۱كسري عليشاهيچهار شنبه 13:0 تا 15:0الف 1
2201510ریاضی عمومی ۱كسري عليشاهيچهار شنبه 15:0 تا 17:0الف 1
2201511ریاضی عمومی ۱كسري عليشاهيشنبه 15:0 تا 17:0الف 12مونا آزادکیا
2201512ریاضی عمومی ۱كسري عليشاهيدوشنبه 15:0 تا 17:0الف 3مونا آزادکیا
2201513ریاضی عمومی ۱میر امید حاجی میر صادقیچهار شنبه 8:0 تا 10:0الف 11فاطمه شریفی
2201514ریاضی عمومی ۱میر امید حاجی میر صادقی
2201515ریاضی عمومی ۱میر امید حاجی میر صادقیچهار شنبه 13:0 تا 15:0الف 11
2201516ریاضی عمومی ۱میر امید حاجی میر صادقیچهار شنبه 15:0 تا 17:0الف 11
2201517ریاضی عمومی ۱میر امید حاجی میر صادقیيکشنبه 15:0 تا 17:0الف 10حسین مرادی داویجانی
2201518ریاضی عمومی ۱میر امید حاجی میر صادقیسه شنبه 15:0 تا 17:0الف 10حسین مرادی داویجانی
2201519ریاضی عمومی ۱محمدرضا رزوان
2201520ریاضی عمومی ۱محمدرضا رزوانچهار شنبه 10:0 تا 12:0الف 12زهرا غفوری
2201521ریاضی عمومی ۱محمدرضا رزوانچهار شنبه 13:0 تا 15:0الف 12مهدی عرفانیان
2201522ریاضی عمومی ۱محمدرضا رزوانچهار شنبه 15:0 تا 17:0الف 12مهدی عرفانیان
2201523ریاضی عمومی ۱سعيد اكبري فيض آباديدوشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 3محمد فریدونیان
220161ریاضی عمومی ۲امير جعفريچهارشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 1
220162ریاضی عمومی ۲امير جعفريچهار شنبه 13:0 تا 15:0الف 7سید حسام فیروزی
220163ریاضی عمومی ۲امير جعفريشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 6محمد سبک دست
220164ریاضی عمومی ۲امير جعفريدوشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 2محمد سبک دست
220165ریاضی عمومی ۲حميدرضا فنائيچهار شنبه 10:0 تا 12:0الف 8محمدهادی جمشیدی
220166ریاضی عمومی ۲حميدرضا فنائيچهار شنبه 8:0 تا 10:0الف 8محمدهادی جمشیدی
220167ریاضی عمومی ۲حميدرضا فنائييکشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 1
220168ریاضی عمومی ۲حميدرضا فنائييکشنبه 15:0 تا 17:0الف 13
220341معادلات دیفرانسیلمجتبی مجتهدیچهار شنبه 13:0 تا 15:0الف 13شهاب الدین خوارزمی
220342معادلات دیفرانسیلمجتبی مجتهدیچهار شنبه 13:0 تا 15:0الف 13شهاب الدین خوارزمی
220343معادلات دیفرانسیلمجتبی مجتهدیچهار شنبه 10:0 تا 12:0الف 7شهاب الدین خوارزمی
220344معادلات دیفرانسیلمجتبی مجتهدیچهار شنبه 10:0 تا 12:0الف 7شهاب الدین خوارزمی
220345معادلات دیفرانسیلمجتبی مجتهدیچهارشنبه 15:0 تا 17:0 الف 7شهاب الدین خوارزمی
220346معادلات دیفرانسیلمجتبی مجتهدیچهارشنبه 15:0 تا 17:0 الف 7شهاب الدین خوارزمی
220347معادلات دیفرانسیلمجتبی مجتهدیچهار شنبه 8:0 تا 10:0الف 12آرش احدی
220348معادلات دیفرانسیلمجتبی مجتهدیچهار شنبه 8:0 تا 10:0الف 12آرش احدی
220349معادلات دیفرانسیلعرفان صلواتیچهار شنبه 8:0 تا 10:0الف 1محمدهادی مستفید
2203410معادلات دیفرانسیلعرفان صلواتیچهار شنبه 8:0 تا 10:0الف 1محمدهادی مستفید
2203411معادلات دیفرانسیلعرفان صلواتیچهار شنبه 15:0 تا 17:0شیمی 2
2203412معادلات دیفرانسیلعرفان صلواتیچهار شنبه 15:0 تا 17:0شیمی 2
2203413معادلات دیفرانسیلالهام منیفیچهار شنبه 8:0 تا 10:0شیمی 2خاطره قربانی مقدم
2203414معادلات دیفرانسیلالهام منیفیچهار شنبه 8:0 تا 10:0شیمی 2خاطره قربانی مقدم
2203415معادلات دیفرانسیلالهام منیفیچهار شنبه 10:0 تا 12:0شیمی 2خاطره قربانی مقدم
2203416معادلات دیفرانسیلالهام منیفیچهار شنبه 10:0 تا 12:0شیمی 2خاطره قربانی مقدم
2203417معادلات دیفرانسیلالهام منیفیيکشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 2خانم اکبری
2203418معادلات دیفرانسیلالهام منیفیيکشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 2خانم اکبری
2203419معادلات دیفرانسیلالهام منیفیسه شنبه 15:0 تا 17:0الف 1خانم اکبری
2203420معادلات دیفرانسیلالهام منیفیسه شنبه 15:0 تا 17:0الف 1خانم اکبری
220351ریاضی مهندسیمصطفي اصفهاني زادهچهار شنبه 13:0 تا 15:0شیمی 2جعفری شاد
220352ریاضی مهندسیمصطفي اصفهاني زادهچهار شنبه 13:0 تا 15:0شیمی 2جعفری شاد
220353ریاضی مهندسیمصطفي اصفهاني زادهچهار شنبه 8:0 تا 10:0شیمی 1امین السادات طالبی
220354ریاضی مهندسیمصطفي اصفهاني زادهچهار شنبه 8:0 تا 10:0شیمی 1امین السادات طالبی
220355ریاضی مهندسیمصطفي اصفهاني زادهچهار شنبه 10:0 تا 12:0شیمی 1امین السادات طالبی
220356ریاضی مهندسیمصطفي اصفهاني زادهچهار شنبه 10:0 تا 12:0شیمی 1امین السادات طالبی
220357ریاضی مهندسیمصطفي اصفهاني زادهشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 2عطا مرادی
220358ریاضی مهندسیمصطفي اصفهاني زادهشنبه 15:0 تا 17:0شیمی 2عطا مرادی
220721محاسبات عددینگین باقر پورشنبه 15:0 تا 17:0الف 13محمد فریدونیان
220722محاسبات عددینگین باقر پورشنبه 15:0 تا 17:0الف 13محمد فریدونیان
220723محاسبات عددینگین باقر پورسه شنبه 15:0 تا 17:0الف 7بیژن وفایی
220724محاسبات عددینگین باقر پورسه شنبه 15:0 تا 17:0الف 7بیژن وفایی
220725محاسبات عددیمحمدهادی مستفیدچهار شنبه 8:0 تا 10:0
220726محاسبات عددیمحمدهادی مستفیدچهار شنبه 8:0 تا 10:0
220727محاسبات عددیمحمدهادی مستفیدچهار شنبه 10:0 تا 12:0الف 11عرفان صلواتی
220728محاسبات عددیمحمدهادی مستفیدچهار شنبه 10:0 تا 12:0الف 11عرفان صلواتی