فرمول محاسبۀ نمرۀ نهایی

$G=\min\left\{ \frac13 M_1 + \frac 16 M'_2 + \max \left\{ M_1+M'_2+F, M_1+1.6 F, M'_2+1.3 F\right\} ,20\right\}$

در صورتی که $G$ بین 9 و 10 باشد، نمرۀ نهایی 10 اعلام می شود و در صورتی که $i\leq G< i+1$ برای $i=0,...,8$، نمرۀ نهایی $9+i/10$ اعلام می شود.
$M_1$: نمرۀ میان ترم اول (از 3 نمره)
$M_2$: نمرۀ میان ترم دوم (از 6 نمره)
$M'_2$: $6^{0.4}M_2^{0.6}$
$F$ : نمرۀ امتحان پایان ترم (از 10 نمره)

میان ترم اول

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 جمع
بارم 20 20 20 60
میانگین 12.97 9.6 11.91 34.48

میان ترم دوم

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 جمع
بارم 20 20 30 70
میانگین 7.80 7.23 18.12 31.77

پایان ترم

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 4 سؤال 5 جمع
بارم 20 20 20 20 20 100
میانگین 17.43 14.83 13.73 12.23 9.35 66.33

تقاضاهای رسیدگی شده تا کنون

میان ترم اول میان ترم دوم پایان ترم
دکتر رزوان
دکتر علیشاهی
دکتر مقدسی
دکتر میرصادقی

نمودارها

در صورت وارد کردن شمارۀ دانشجویی، رنگ قرمز نمرۀ شما را نشان می دهد.

توزیع تجمعی (رتبه) جمع نمرات، میان ترم اول

هیستوگرام جمع نمرات، میان ترم اول

توزیع تجمعی (رتبه) نمرات هر سؤال، میان ترم اول

هیستوگرام نمرات هر سؤال، میان ترم اول


توزیع تجمعی (رتبه) جمع نمرات، میان ترم دوم

هیستوگرام جمع نمرات، میان ترم دوم

توزیع تجمعی (رتبه) نمرات هر سؤال، میان ترم دوم

هیستوگرام نمرات هر سؤال (از 20 نمره)، میان ترم دوم