اطلاعیه ها - دروس سرویس دانشکده علوم ریاضی، پاییز 96

اطلاعیه ها

اعلام نمرات ریاضی عمومی 1
18 بهمن 1396

دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1

نمرات پایان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
اعلام نمرات پایان‌ترم دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضی عمومی 2
17 بهمن 1396

دانشجویان گرامی دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضی عمومی 2

نمرات پایان‌ترم این دروس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
اعلام نمرات پایان‌ترم درس ریاضی مهندسی
17 بهمن 1396

دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی

نمرات پایان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
فهرست حذفیات درس ریاضی عمومی یک
10 دی 1396
امتحان پایان ترم ریاضی عمومی یک بر اساس فصلهای ۱ تا ۷ و فصل ۹ و ضمائم کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسهٔ تحلیلی نوشتهٔ آدامز (موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف) است. فهرست حذفیات امتحان پایان‌ترم بصورت زیر است.
فصل ۱: زیربخش رشد کشت جلبک، زیربخش استفاده از میپل در محاسبه حدود
فصل ۲: زیربخش حساسیت تغییر، زیربخش مشتقها در اقتصاد، زیربخش معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار اولیه، بخش سرعت و شتاب
فصل۳: بخش رشد و تحلیل، بخش معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهٔ دو با ضرایب ثابت
فصل ۴: زیربخش روالهای حل، زیربخش نماد O ی بزرگ
فصل ۶: بخش انتگرالگیری با استفاده از جبر کامپیوتری یا جدولها، بخش قواعد ذوزنقه و نقطهٔ میانی، بخش قاعدهٔ سیمپسون، بخش جنبه‌های دیگر انتگرالگیری عددی
فصل ۷: بخش حجم‌های دیگر بوسیلهٔ برش, بخش جرم، گشتاورها و مرکز جرم, بخش مرکزگونها, بخش کاربردهای فیزیکی دیگر, بخش کاربردها در تجارت، امور مالی و بوم‌شناسی, بخش احتمال, بخش معادلات دیفرانسیل مرتبهٔ اول
فصل ۸: کلیه بخش‌ها
فصل ۹: زیربخش قضیهٔ تیلور و باقیماندهٔ انتگرالی, بخش قضیهٔ دوجمله‌ای و سری دوجمله‌ای, بخش جوابهای معادلات دیفرانسیل به سری, ضمیمه چهار (معادلات دیفرانسیل), ضمیمهٔ پنج (میپل در حساب دیفرانسیل و انتگرال)
با آرزوی موفقیت برای شما
اعلام نمرات میان‌ترم درس ریاضی مهندسی
3 دی 1396

دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی

نمرات میان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
اعلام نمرات میان‌ترم درس ریاضی عمومی 1
2 دی 1396

دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1

نمرات میان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
اعلام نمرات میان‌ترم دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضی عمومی 2
29 آذر 1396

دانشجویان گرامی دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضی عمومی 2

نمرات میان‌ترم این دروس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
در مورد کلاس‌های تمرین درس ریاضی عمومی 1
6 آبان 1396
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان درس ریاضی 1 می‌رساند: با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان، بزودی کلاس‌های حل تمرین درس ریاضی 1 افزایش خواهد یافت که در اسرع وقت و از طریق کانال زمان و محل کلاس‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
برنامه کلاس‌های حل تمرین
16 مهر 1396
برنامه کلاس‌های حل تمرین دروس سرویس دانشکده علوم ریاضی تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد شد. همچنین کلاسهای حل تمرین دروس سرویس دانشکده علوم ریاضی از چهارشنبه این هفته 19/07/1396 برگزار خواهد شد.