اطلاعیه ها - دروس سرویس دانشکده علوم ریاضی، پاییز 95

اطلاعیه ها

در مورد نمرات امتحان پایان‌ترم معادلات دیفرانسیل
17 بهمن 1395
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
ملاحظات:
 • نمرات ارسالی به آموزش از طریق سامانه‌ی آموزش اعلام می‌شود.
 • نمره آزمون مجدد میان‌ترم معادلات دیفرانسیل مربوط به زوار گرامی اربعین حسینی در سایت قابل مشاهده است. این آزمون شامل 5 سوال و 80 نمره بود که بارم سؤالات آن به شرح زیر است:
  سؤال 1) 20=(ب 15)+(الف 5)
  سؤال 2) 15
  سؤال 3) 15=(ب 10)+(الف 5)
  سؤال 4) 15=(ب 10)+(الف 5)
  سؤال 5) 15
در مورد نمرات امتحان ریاضی مهندسی
17 بهمن 1395
دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
در مورد نمرات امتحان پایان‌ترم ریاضی عمومی 2
16 بهمن 1395
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 2!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
در مورد نمرات امتحان پایان‌ترم ریاضی عمومی 1
16 بهمن 1395
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.

همچنین نمرات ارسالی به آموزش به زودی از طریق سامانه‌ی آموزش اعلام خواهد شد.
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان‌های پایان‌ترم برخی دروس
6 بهمن 1395
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان‌های پایان‌ترم درس‌های ریاضی عمومی 2 و معادلات دیفرانسیل بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان پایان‌ترم محاسبات عددی
2 بهمن 1395
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان پایان‌ترم درس محاسبات عددی بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان‌های پایان‌ترم برخی از دروس
2 بهمن 1395
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان‌های پایان‌ترم دروس ریاضی عمومی 1، آمار و احتمال مهندسی و ریاضی مهندسی بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
در مورد نمرات میان‌ترم ریاضی عمومی 1
2 بهمن 1395
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
در مورد نمرات میان‌ترم ریاضی عمومی 2
2 بهمن 1395
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 2!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
حذفیات امتحان پایان‌ترم ریاضی عمومی 1
25 دی 1395
بدین وسیله به اطلاع می‌رسد که بخش‌های زیر از ویرایش پنجم کتاب آدامز برای امتحان پایان ترم حذف شده محسوب می‌شوند.
 • فصل 5: بخش های 1و 2 و 7
 • فصل 6: بخش های 4 و 6 و 7 و 8
 • فصل 7: بخش‌های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9
 • فصل 8: به طور کامل حذف شده است.
 • فصل 9: بخش‌های 7 و 8 و 9 و 10
در مورد نمرات میان‌ترم ریاضی مهندسی
4 دی 1395
دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
در مورد نمرات میان‌ترم معادلات دیفرانسیل
24 آذر 1395
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان‌های میان‌ترم ریاضی عمومی 1 و 2
20 آذر 1395
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان‌های میان‌ترم دروس ریاضی عمومی 1 و 2 بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
در مورد سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان‌های میان‌ترم برخی دروس
17 آذر 1395
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان‌های میان‌ترم دروس ریاضی مهندسی، آمار و احتمال مهندسی و معادلات دیفرانسیل بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
در مورد امتحان میان‌ترم آمار و احتمال مهندسی
16 آذر 1395
دانشجویان گرامی درس آمار و احتمال مهندسی!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
در مورد امتحان میان‌ترم محاسبات عددی
15 آذر 1395
سؤالات و پاسخ سؤالات امتحان میان‌ترم محاسبات عددی بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
در مورد امتحان میان‌ترم محاسبات عددی
15 آذر 1395
دانشجویان گرامی درس محاسبات عددی!
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
در مورد امتحان میان‌ترم ریاضی عمومی 1
14 آذر 1395
بدین وسیله به اطلاع می‌رسد که بخش‌های زیر از ویرایش پنجم کتاب آدامز برای امتحان میان‌ترم حذف شده محسوب می‌شوند.
 • فصل مقدمات
 • فصل 1: بخش 1
 • فصل 2: بخش‌های 7، 10 و 11
 • فصل 3: بخش‌های 4 و 7
 • فصل 4: بخش‌های 4 و 6
در مورد زمان تشکیل کلاس‌های حل تمرین
چهارشنبه 19 مهر 1395
دانشجویان گرامی،
برای آگاهی از زمان برگزاری کلاس‌های حل تمرین به صفحۀ برنامۀ حل تمرین مراجعه فرمایید.
ثبت درخواست متقاضیان حل تمرین درس های سرویس در ترم پاییز سال تحصیلی 96-1395
چهارشنبه 17 شهریور 1395
دانشجویان عزیز درس معادلات دیفرانسیل
با سلام
متقاضیان بر عهده گرفتن حل تمرین درس های سرویس دانشکده تا تاریخ 26 شهریور 1395 فرصت دارند که تقاضا خود را از طریق پر کردن فرمی که از آدرس زیر قابل دسترسی است، ثبت نمایند.
فرم ثبت تقاضا حل تمرین
موفق باشید